Optometrie: Onze Privacy verklaring

Onze Privacy verklaring

AVG Privacy verklaring Schutte Optometrie

 

Ik zet mij als optometrist iedere dag opnieuw in om visueel gerelateerde problemen te analyseren en indien mogelijk het kijkcomfort van mijn cliënt te verbeteren. Dat doe ik met alle benodigde apparatuur en met mijn professionele dienstverlening. Ik heb hiervoor persoonsgegevens van mijn cliënten nodig. Ik beloof dat persoonsgegevens die mijn cliënten aan Schutte Optometrie verstrekken alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor de cliënt ze aan mij heeft gegeven. Hieronder leg ik uit om welke gegevens het gaat, waar ik die gegevens voor gebruik en hoe lang en waarom ik ze bewaar.  

Ik beperk het gebruik van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die ik nodig heb om mijn cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ik vraag altijd om uitdrukkelijke toestemming.  

Uiteraard neem ik passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van alle persoonsgegevens te waarborgen. Ik geef alleen gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van mijn werkzaamheden. Ik ben op de hoogte van de rechten van mijn cliënten en zal  deze respecteren. 


Gegevens die ik verwerk
 

Voor levering van mijn product en mijn dienstverlening verwerk ik de volgende gegevens:  

  • NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht;
  • Gegevens die ik verkrijg tijdens controles of metingen van uw ogen;
  • De betalingen die cliënten aan mij doen;
  • Persoonlijke omstandigheden die van belang zijn voor kijken;  

Inschakeling andere partijen 

Schutte Optometrie maakt gebruik van specifieke beeldverwerkende apparatuur  ( OCT scan, netvliescamera).
 

Tijdens updates of oplossen van storingen ontvangen de leveranciers van deze beeldverwerkende apparatuur niet meer dan die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun dienst. Uw gegevens moeten bij deze leveranciers veilig zijn. Ik verplicht mijn leveranciers geen persoonlijke data van mijn cliënten voor eigen doelen te gebruiken. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

Veilig bewaren

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ik beveilig mijn systemen zo optimaal mogelijk daar waar dat nodig is. Ik maak back-ups om de gegevens van mijn cliënten te kunnen herstellen bij incidenten.
 

Wij zijn verplicht optometrische gegevens 15 jaar te bewaren omdat het (para)medische gegevens betreft.

Uw rechten

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. 

Vragen

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of mijn privacy beleid dan kunt u contact opnemen met:

Schutte Optometrie
Zwanebloem 7
7772 MT Hardenberg 

Contactpersoon: Johan Schutte
Telefoon: 0523- 769 049
E-mail:
schutteoptometrie@xs4all.nl

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

 

 

Bovenkant formulier

 

Onderkant formulier

 

 

 


Geen reguliere afspraken
meer in Hardenberg. Zie info hieronder:
Optometrie >veranderingen per 01-08-2021